KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

Administratorem danych osobowych jest BET-EXIM Spółka Akcyjna. Z siedzibą w Mosinie, ul. Pożegowska 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000263635, NIP 7772919356, reprezentowaną przez: Grzegorza Bajaka – Prezesa Zarządu Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umów oraz przeprowadzenia transakcji handlowych, którymi stronami są BET-EXIM Spółka Akcyjna oraz Państwo, a także do celów podatkowych i rachunkowych.

W zależności od łączących Państwa relacji z BET-EXIM Spółka Akcyjna., Spółka BET-EXIM może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
– dane osobowe (np.: Imię i Nazwisko, adres zameldowania),
– dane kontaktowe (np.: adres korespondencyjny, adres mailowy, numery telefonów)
– dane identyfikacyjne (np.: PESEL, NIP, nr dowodu osobistego)
– dane translacyjne (np.: szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
– dane kontaktowe (np.: szczegóły zawartych umów)
– dane behawioralne (np.: dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania)
– dane komunikacyjne (np.: dane prowadzonej z Państwem komunikacji)

Odbiorcą danych osobowych jest BET-EXIM Spółka Akcyjna .w tym upoważnieni pracownicy Spółki, tj. pracownicy działu handlowego, pracownicy działu sprzedaży, pracownicy działu kadrowo-księgowego, pracownicy magazynów oraz kierowcy i to tylko w niezbędnym zakresie. Pozyskane dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, np. gdy odbiorcami danych są:
– banki, instytucje finansowe oraz kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe
w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących BET-EXIM S.A i Państwa,
– podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie,
– podmioty przetwarzające dane osobowe w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa
procesowego, np. kancelarie prawne,
– podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
– podmioty działające w ramach Grupy BIK lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontaktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy oraz przez czas istniejących roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązanego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Do celów marketingowych Państwa dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody wobec takiego przechowywania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia naruszenia w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polski (GIODO).