KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

 

Administratorem danych osobowych jest BET-EXIM Spółka Akcyjna. Z siedzibą w Mosinie, ul.
Pożegowska 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000263635, NIP 7772919356, reprezentowaną przez: Grzegorza Bajaka – Prezesa Zarządu
Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego
wykonania umów oraz przeprowadzenia transakcji handlowych, którymi stronami są BET-EXIM
Spółka Akcyjna oraz Państwo, a także do celów podatkowych i rachunkowych.

W zależności od łączących Państwa relacji z BET-EXIM Spółka Akcyjna., Spółka BET-EXIM może
przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
– dane osobowe (np.: Imię i Nazwisko, adres zameldowania),
– dane kontaktowe (np.: adres korespondencyjny, adres mailowy, numery telefonów)
– dane identyfikacyjne (np.: PESEL, NIP, nr dowodu osobistego)
– dane translacyjne (np.: szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
– dane kontaktowe (np.: szczegóły zawartych umów)
– dane behawioralne (np.: dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania)
– dane komunikacyjne (np.: dane prowadzonej z Państwem komunikacji)
Odbiorcą danych osobowych jest BET-EXIM Spółka Akcyjna .w tym upoważnieni pracownicy Spółki, tj.
pracownicy działu handlowego, pracownicy działu sprzedaży, pracownicy działu kadrowo-
księgowego, pracownicy magazynów oraz kierowcy i to tylko w niezbędnym zakresie. Pozyskane dane
nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
obowiązującymi przepisami prawa, np. gdy odbiorcami danych są:

– banki, instytucje finansowe oraz kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe
w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących BET-EXIM S.A i Państwa,
– podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie,
– podmioty przetwarzające dane osobowe w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa
procesowego, np. kancelarie prawne,
– podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych
osobowych,
– podmioty działające w ramach Grupy BIK lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za
realizację obowiązków kontaktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy oraz przez czas
istniejących roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązanego, a także przez czas zgodny z
obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia
usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Do celów marketingowych Państwa
dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody wobec takiego przechowywania.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia naruszenia w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczypospolitej
Polski (GIODO).