STREFA AKCJONARIUSZY

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, BET-EXIM S.A informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28-02-2021 r. w siedzibie Spółki:  tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 061 8-132 751

TEKSTY OGŁOSZEŃ

04 Maja 2020
Zarząd Spółki BET-EXIM S.A. z siedzibą w Mosinie ul. Pożegowska 1, KRS= 0000 263635 zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 o godzinie 12:00 odbędzie się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w Kancelarii Notarialnej Zielińska Elżbieta Antkowiak Irena S.C. w Poznaniu ul. Libelta 1 lok 3.

11 Czerwca-2020
Zarząd spółki Bet-Exim S.A. zawiadamia że świadczenie usługi prowadzenia rejestru Akcjonariuszy został zawarty z:
Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony,

20 Maja 2021
Zarząd Spółki BET-EXIM S.A. z siedzibą w Mosinie ul. Pożegowska 1, KRS= 0000263635 zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 o godzinie 13:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w Kancelarii Notarialnej Zielińska Elżbieta Antkowiak Irena S.C. w Poznaniu ul. Libelta 1 lok 3.

02 Maja 2022
Zarząd Spółki BET-EXIM S.A. z siedzibą w Mosinie ul. Pożegowska 1, KRS= 0000263635 zawiadamia, że w dniu 25 maja 2022 o godzinie 13:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w Kancelarii Notarialnej Zielińska Elżbieta Antkowiak Irena S.C. w Poznaniu ul. Libelta 1 lok 3.

12 grudnia 2022
Zarząd spółki BET-EXIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Mosinie ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.12.2022 r. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego spółki BET-EXIM S.A. z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 2.070.000 zł poprzez umorzenie 9 300 akcji w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 930.000 zł. W związku z tym, wzywa się wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres siedziby spółki.